s5 logo

javascript:;
Etiske regler


Pasientetikk:

 • Terapeuten plikter å behandle pasienten med respekt og ivareta vedkommendes personlige integritet og autonomi.
 • En pasient er mer enn en kasus (sykdomstilfelle). Pasienten må derfor vises nødvendig omsorg, og behandles med takt og diskresjon, slik at dets verdighet ivaretas, angst møtes og integritet respekteres.
 • Terapeuten må ikke på noen måte utnytte sine pasienter. Det gjelder både på det psykiske, fysiske eller økonomiske plan. Terapeuten må ikke unødig belaste pasienten ved å dra behandlingen ut i langdrag, eller foreskrive mer medisiner/behandling enn det pasienten trenger for å gjenvinne sin helse.
 • Terapeuten må beskytte pasienten mot uforsvarlig behandling av personopplysninger ss. helseforhold, livsstil og nære medmenneskelige forhold som kan bli formidlet i en behandlingssituasjon. Slike opplysninger skal betraktes som følsomme og må ikke bli brukt i strid med forutsetningen ved innhentingen (eks. til bruk i en anamnese.).
 • Pasientens selvbestemmelsesrett/valgfrihet skal respekteres. Terapeuten skal ta pasientene med på råd og engasjere dem mest mulig i behandlingen og opplyse dem om deres ansvar for egen helse. Selvbestemmelsesrett/valgfrihet vil som regel i en behandlings situasjon bli en medbestemmelsesrett sammen med behandleren, ettersom pasienten oftest vil være avhengig av behandlerens faglige vurderinger og råd.
 • Terapeuten må ikke blande seg inn i pasientens personlige forhold. Han må heller ikke påvirke pasienten eller pårørende utover det behandlingen tilsier.
 • Terapeuten plikter å gi pasienten en beskrivelse av behandlingens karakter og formål.
 • Terapeuten skal ikke gi pasienten løfte om helbredelse, slik at andre behandlingstilbud s.s skolemedisin eller andre terapier hindres.
 • Terapeuten skal orientere seg om pasientens allopatiske medisiner uten å ta noe direkte stilling til bruken av dem. Seponering av medisin skal kun anbefales i samråd med lege.
 • Terapeuten skal i noen utstrekning være kjent med andre behandlingsformer, og henvise pasienten til andre der han selv kommer til kort.Forsvarlighet:

 • Terapeuten skal utvise faglig forsvarlighet i sin praksis. Faglige oppdateringer er en av våre medlemsforpliktelser og er et ansvar som påligger terapeuten ved bl.a. å delta i de kurs NLH legger opp til. Alternative behandlere blir definert som "annet helsepersonell" vi må derfor følge i det vesentligste, regler for Helsepersonell gitt under Helsepersonelloven 1998/99 på dette punkt.
 • Terapeuten forplikter seg til enhver tid å følge de gjeldene lover for pasient- rettigheter, definert under "annet helsepersonell i pasientrettighetsloven.Journalføring:

 • Terapeuten må ha konsesjon fra datatilsynet, se § 9 i lov av 9. juni 1978 no 48 om personregistre mv.
 • En Homøopraktiker må føre journal i h.h. til lover og regler gjeldene for annet helsepersonell definert i helsepersonelloven .


Journalen må minst inneholde navn, adresse, fødselsdato. Medisinsk problem og den behandling, eller medisiner som er gitt, og generelle råd som er gitt. Journalen skal også oppdateres ved senere konsultasjon.

 


Taushetsplikt og informasjonsplikt:

 • Terapeuten har taushetsplikt. Vedtatt i lov om alternativ behandling 1.januar 2004. Vedlegg 1:Orientering til utøverorganisasjoner om behandling av personopplysninger.
 • Taushetsplikten gjelder for alle pasienter over 16 år. Til yngre pasienter kan foresatte få opplysninger. Utover dette gjelder full taushetsplikt både hva personlige opplysninger som blir gitt, eller håndskrevne personregistre eller dataregistre. Terapeuter seg imellom kan drøfte pasientkasus til beste for pasienten, uten at lov om taushetsplikt brytes.
 • Informasjonsplikt og markedsføring: Vedlegg 2: Regler for markedsføring av alternativ behandlervirksomhet.Kollegiale forhold: 

 • Terapeuten må vise kollegiale hensyn og ikke sette andre kollegaer i et dårlig lys.
 • For å heve våre faglige standard oppfordres alle terapeuter å følge NLHs linje om å dele sin kunnskap med andre, ved f.eks. å la terapeuter arbeide sammen i kortere perioder i hverandres praksis og å hjelpe terapeuter med vanskelige pasientkasus.Eksklusjon:

 • Eksklusjon kan i bestemte situasjoner være nødvendig. Se NLHs vedtekter § XII Eksklusjon.
 • Beslutning om eksklusjon fattes av et "tre manns" utvalg i h.h. til prosedyren i våre vedtekter § XII.

 

Copyright © 2007 Norges Landsforbund av Homøopraktikere.

 

 

Etiske regler vedlegg 2 Publisert: 28/03/2006

Regler for markedsføring av alternativ behandlervirksomhet.

 

Her følger en orientering om hva utøverne av alternativ behandling i all hovedsak har lov å bruke i sin markedsføring. Dette er en forkortet og systematisert oversikt over "Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom" og "Merknader til forskrift 11. desember 2003 om markedsføring av alternativ behandling av sykdom". Disse finnes i sin helhet på www.lovdata.no , velg forskrifter (sentrale) og søk på tittel "Forskrift om markedsføring av alternativ behandling". Forskriftene trer i kraft fra 01/01/2004, og er nå pålagt ved lov. Dersom man etter å ha lest hele forskriften og merknadene fortsatt er i tvil om hva man har lov å skrive/ikke skrive, anbefales det å ta kontakt med utøverorganisasjonen eller Forbrukerombudet. Forbrukerombudet er tilsynsmyndighet når det gjelder markedsføring av alternativ behandling, og de skal også drive informasjonsarbeid og rådgivning. Forbrukerombudet kan kontaktes på www.forbrukerombudet.no eller man kan ringe på telefon 23 40 06 00. Bestemmelsene gjelder i forhold til alle typer alternativ behandling som omfattes av lov om alternativ behandling av sykdom mv.Det er stor forskjell på hvordan en utøver kan markedsføre seg og hva en organisasjon kan gjøre. Reglene nedenfor gjelder for utøvere (de som har som hensikt å rekruttere pasienter til egen praksis) og de er strengere enn for organisasjoner. Det følgende er en forenklet oppsummering av hva man må og kan si når man markedsfører seg, uansett hvilken form for markedsføring det er: Man er pålagt å si følgende i alle sammenhenger:

·         Navn

·         Kontaktinformasjon (adresse, telefon osv)

·         Hvilken organisasjon man (eventuelt) er medlem iI tillegg har man lov til å si følgende:

·         Tittel (f.eks. registrert hvis man er registrert i utøverregisteret for alternative behandlere)

·         Navn på behandlingsform(ene) og en nøktern beskrivelse av denne (men f.eks. ikke lov å si at den er effektiv)

·         Hvilke typer generelle helseplager man behandler (men f.eks. ikke lov å si at man behandler bestemte sykdommer).

·         Hvorvidt man har lang erfaring innen en særskilt behandlingsform

 

Hovedregelen er at man kun kan gi en saklig og nøktern beskrivelse av den virksomheten man driver. Det vil si å gi en beskrivelse av hvilke(n) behandlingsform(er) man utøver /hvilke terapier man tilbyr.

At markedsføringen skal være saklig innebærer at man ikke skal svekke eller undergrave tilliten til den ordinære helsetjenesten, helsepersonell eller andre alternative behandlingsformer. Man må også holde seg innenfor en beskrivelse av behandlingsformen som akseptert i bransjen som faglig korrekt.

Man er pålagt å oppgi navn, adresse, telefonnr. og annen kontaktinformasjon i all markedsføringen. I tillegg er det viktig å være klar over at man må oppgi hvilken utøverorganisasjon man (eventuelt) er medlem av.

 

Man har ikke lov å bruke titler som er beskyttet, eller titler som gir uriktig inntrykk av vedkommende har en slik beskyttet tittel (eks. ikke lov å markedsføre seg med at man er registrert dersom man sikter til et annet register, heller ikke lov å markedsføre seg med at man har utdannelse som tilsvarer en beskyttet tittel eks. kiropraktor eller at man er spesialist innen noe). Man må altså ikke gi inntrykk av at man er autorisert helsepersonell, eller av at man er registrert utøver av alternativ behandling dersom dette ikke er tilfelle. Når det gjelder hvorvidt helsepersonell i sin markedsføring av alternativ behandling kan bruke den tittelen de som helsepersonell innehar, så er det tillatt, men bør brukes forsiktig. Se ellers egen orientering om regler for de utøverne som er både helsepersonell og alternative behandlere. Helt kort kan man imidlertid si at det er tillatt å oppføre denne tittelen som en nøktern og saklig opplysning, men ikke å benytte denne tittelen på en slik måte at den er egnet til tiltrekke seg flere pasienter (eks. at den blir brukt på en slik måte at en som helsepersonell går god for en behandlingsform).

Det er ikke lov å si at behandlingen har effekt på en bestemt sykdom. Det vil si at man ikke kan benytte påstander som gir inntrykk av at denne har effekt eller virkning på konkrete sykdommer, syndromer, lidelser eller spesifikke lidelser som astma, allergier, hjerte-karsykdommer, fibromyalgi ol. Man kan heller ikke påstå eller antyde at behandlingen helbreder, kurerer, forebygger eller har terapeutisk effekt på slike sykdommer.

Det som er tillatt når man skal si hvilke tilstander behandlingsformen kan benyttes ved, er å gi generelle beskrivelser av helseplager. Eksempler på dette er: rygg- og nakkeplager, stive muskler, tretthet, slapphet ol. Man kan også opplyse at behandlingsformen benyttes for å forebygge eller redusere slike plager. Man kan oppgi at man har erfaring med behandling av slike generelle beskrevne plager.

Man kan ikke innta eller gjengi i sin markedsføring uttalelser, anbefalinger eller konklusjoner fra fagtidsskrifter, forskningsinstitusjoner, forskningsprosjekter eller andre kilder som omhandler behandleren eller behandlingsformen. Man kan heller ikke gjengi eller innta uttalelser fra fornøyde kunder, brukerundersøkelser, uttalelser fra helsepersonell el.

Reglene gjelder for markedsføring av "enhver art og i ethvert medium". Dette omfatter alt i papirform (telefonkatalog, visittkort, kontakt-/informasjonsmateriell, reklamemateriell, aviser, blader, tidsskrifter, bransjeblad), radio, TV, Internett (e-post, hjemmesider), teletorgtjenester. I tillegg er vil reglene også kunne omfatte andre kilder som man i sin markedsføring henviser til. Reglene gjelder også ved messer, salgsfremvisninger og andre presentasjoner.

All form for markedsføring vil bli vurdert ut fra det umiddelbare inntrykk det skaper hos den jevne forbruker. Man står også selv ansvarlig for alt som fremkommer i markedsføringen.


Copyright © 2007 Norges Landsforbund av Homøopraktikere.